Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koop en verkoop aanbiedingen/overeenkomsten van goederen, diensten en opdrachten van Goldensupps. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

1.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Goldensupps en de tegenpartij kunnen door de tegenpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Goldensupps.

1.3 Door het aanmaken van een account op de website van Goldensupps of het plaatsen van een bestelling bij Goldensupps aanvaardt de tegenpartij deze algemene voorwaarden.

1.4 Goldensupps heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de tegenpartij en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de tegenpartij binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voorvermelde kennisgeving.

1.5 De zaakvoerder van Goldensupps moet akkoord geven aan de vertegenwoordigers, agenten of aangestelden van Goldensupps om enige overeenkomst te sluiten.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Goldensupps desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van het order.

2.2 Alle informatie, mededelingen en vermeldingen op de website of in commerciële publicaties van Goldensupps zijn van informatieve aard en vormen geen bindende overeenkomst. Enkel door een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijke overeenkomst ontstaat een verbintenis.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 De overeenkomst tussen Goldensupps en de tegenpartij is slechts rechtsgeldig als Goldensupps de order schriftelijk bevestigt. Deze algemene voorwaarden aangevuld met een orderbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst.

3.2 De overeengekomen levertijd kan vervallen als er een bijkomende order wordt aangevraagd.

3.3 Uit online bestellingen kan een geldige overeenkomst tot stand komen, ook al ontbreekt een handtekening van de tegenpartij, als er aan de vereisten beschreven in deze algemene voorwaarden wordt voldaan.

3.4 Alle producten kunnen besteld worden, er is geen minimum of maximumafname vereist. Doch kan een tussenkomst in transportkosten door de tegenpartij vereist worden, zoals vermeld onder artikel 4.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1 Alle prijsopgaven zijn weergegeven in euro’s. Goldensupps is onderworpen aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, BTW is niet van toepassing. Transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs.

4.2 Productomschrijvingen op de website en in commerciële publicaties van Goldensupps kunnen door de vertegenwoordiger van Goldensupps steeds worden gewijzigd. Laagste-prijsgarantie is enkel van toepassing voor webshops binnen de Benelux, kortingsacties vallen niet onder deze garantie.

4.3 Goldensupps kan prijswijzigingen doorvoeren na het sluiten van een overeenkomst door een prijswijziging in product gebonden factoren zoals belastingen, grondstoffen, materialen, verpakkingen, enz. De tegenpartij heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt op een product. De ontbinding moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Goldensupps binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding door Goldensupps van deze prijswijziging. De tegenpartij kan geen schadevergoeding eisen door deze ontbinding.

4.4 Goldensupps is gemachtigd om voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.

Artikel 5. BETALING

5.1 Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via de voorziene betalingsmogelijkheden. De betalingsvoorwaarden die gelden bij facturatie worden overeengekomen tussen Goldensupps en de tegenpartij.

5.2 Bij betalingen via facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, wordt de betalingstermijn gerespecteerd die wordt opgelegd door Goldensupps.

5.3 De tegenpartij is in verzuim na verloop van de opgelegde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de tegenpartij kan worden toegerekend. De geleverde producten blijven bij koop/verkoop eigendom van Goldensupps tot de tegenpartij de integrale betaling heeft gedaan van de verkoopprijs.

5.4 Indien de factuur niet betaald werd voor de vervaldatum van de factuur, mag Goldensupps een rente aanrekenen over het openstaande bedrag van 10 % per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 6. ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT

6.1 De tegenpartij heeft het recht een product terug te sturen binnen de 14 dagen na levering van het product, op voorwaarde dat de verpakking niet verbroken is. Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen.

6.2 Voorwaarden voor het terugzenden van producten: Het product mag niet gebruikt zijn en is terug verkoopbaar als nieuw product. Het product moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Het originele label/etiket moet ook nog bevestigd zijn aan het product.

6.3 Goldensupps betaalt de tegenpartij terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Kosten voor het retourneren kunnen niet verhaald worden bij Goldensupps.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

7.1 Goldensupps streeft ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De periode tussen ontvangst en verzending wordt vastgelegd op een maximale termijn van 5 werkdagen. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als strikte termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door de tegenpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2 Na het overhandigen van de bestelling aan de transportmaatschappij, vervalt de aansprakelijkheid voor Goldensupps. Het beschadigen of tenietgaan van de bestelling zal vanaf dat ogenblik te verhalen zijn op de transporteur.

7.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende levertermijnen gelden.

7.4 De leveringstermijn wordt verlengd indien:
– er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere verhinderende omstandigheden ongeacht deze vertraging kan worden toegerekend aan Goldensupps.
– de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt of als de gegronde vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
– Goldensupps zijn verplichtingen niet kan nakomen doordat de tegenpartij bijvoorbeeld de plaats van levering niet heeft vermeld.

7.5 Indien een bestelling niet geleverd kan worden door de schuld van de klant (verkeerd adres/naam/…) dan zal de verschuldigde bijdrage voor het terugzenden van de bestelling doorgerekend worden aan de klant.

7.6 Het risico op beschadiging en tenietgaan van de producten wordt overgedragen aan de tegenpartij vanaf het moment van de levering, dus van zodra de tegenpartij de goederen ter beschikking heeft. De vrijstelling van aansprakelijkheid voor Goldensupps in acht genomen volgens artikel 7.2.

7.7 Voor elke bestelling, geplaatst door een particuliere klant, met levering in België of Nederland, wordt een bijdrage in de verzendkosten aangerekend ten bedrage van € 5,95. De klant wordt hiervan vrijgesteld van zodra de bestelling meer dan € 40,00 bedraagt, exclusief verzendkosten.

7.8 Bestellingen worden in beginsel pas verzonden na ontvangst van betaling.
In onderling akkoord is afwijking mogelijk, doch dient deze afwijking tevens schriftelijk bevestigd te worden door beide partijen vooraleer betaaltermijnen worden toegestaan.

Artikel 8. UITVOERING OVEREENKOMST

8.1 Goldensupps voert de overeenkomsten steeds zo goed mogelijk uit, volgens inzicht, vermogen en goed vakmanschap.

8.2 Goldensupps is bevoegd, zonder toestemming van de tegenpartij, om de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Goldensupps.

8.3 De tegenpartij bezorgt Goldensupps alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Goldensupps niet tijdig beschikt over de nodige gegevens, kan de uitvoering van de overeenkomt opgeschort worden.

Artikel 9. GARANTIE

9.1 Goldensupps garandeert dat alle zaken/producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

9.2 Goldensupps garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Indien de producten niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de tegenpartij de mogelijkheid om deze producten te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de tegenpartij, tenzij de uitdrukkelijke fout van Goldensupps kan worden aangetoond.

9.3 De tegenpartij is verplicht om de informatie en adviezen van de producten te lezen.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1 Goldensupps heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten als:
– de tegenpartij in strijd handelt met één van de bepalingen van de overeenkomst tussen de tegenpartij en Goldensupps.
– de tegenpartij overlijdt of uitstel van betaling aanvraagt.
– er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de tegenpartij.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Goldensupps is slechts aansprakelijk bij opzet of zware nalatigheid door leidinggevenden.

11.2 Goldensupps is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van die werden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, maar niet in loondienst zijn van de onderneming.

Artikel 12. OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van een verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, nieuwe overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, personeelsstakingen, epidemieën, weersomstandigheden, storingen in de fabriek of in het vervoer, enz.

12.2 Goldensupps kan zich beroepen op overmacht om de overeenkomst al dan niet te beëindigen of op te schorten zonder compensatie van een schadevergoeding.

Artikel 13. PERSOONGEGEVENS

13.1 Goldensupps garandeert de privacy van gegevens van de tegenpartij.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

14.1 Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de tegenpartij niet/niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige rechtsgeldige bepalingen volledig in stand. Voor de niet rechtsgeldige bepalingen wordt gezocht naar een passende rechtsgeldige regeling.

Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1 Goldensupps bezit te allen tijde de intellectuele eigendommen van alle ontwerpen, logo’s, vormgevingen, merktekens, domeinnamen, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen, smaaktyperingen en alle andere visuele/commerciële specificaties.

BTW-Nummer: BE0697850662
Zaakvoerder: Heremans Kenny